Aktualita

25.03.2018 - Výzva na podávanie návrhov KFP SOV za rok 2018

Dobrý deň,
Klub fair play SOV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.
Dovoľte, aby sme Vás v tejto veci oslovili v mene predsedníčky Klubu Fair play SOV Kataríny Ráczovej a požiadali Vás o zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOV za rok 2018 v nasledovných kategóriách :
a) Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
c) Za príkladný čin v duchu fair play
Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia KFP SOV.
Návrhy budú predložené na schválenie VV SOV. Po schválení jednotlivých návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.
Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia elektronického dotazníka na webovej stránke http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/fair-play-/navrh-na-ocenenie.
Termín zaslania návrhov: do 30. septembra 2018.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková