Aktualita

25.03.2018 - výzva na predkladanie návrhov vyznamenaní a ocenení SOV za rok 2017

Vážení členovia SOV,
Slovenský olympijský výbor udeľuje vyznamenania a ocenenia osobám a osobnostiam športovej verejnosti pri príležitosti životných jubileí a iných významných udalostí.
Dovoľte, aby som Vás v tejto veci oslovil a požiadal Vás o návrhy na udelenie vyznamenania alebo výročné ocenenia SOV za rok 2017. Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí výkonného výboru SOV a následne budú vyznamenania a ocenenia odovzdané na 54. valnom zhromaždení SOV dňa 27. apríla 2018.
Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia priloženého dotazníka aj so zdôvodnením a pri akej príležitosti vyznamenanie alebo ocenenie navrhujete. Zároveň Vás žiadame o krátky športový a kariérny životopis na osobu/by, ktoré navrhujete.
Kontaktná osoba na SOV: Mgr. Andrea Kvašňovská, tel.č. 02/49 256 101, e-mail: office@olympic.sk.
Termín zaslania návrhov: do 9. apríla 2018, vrátane.
Formulár a smernica sú zverejnené v informatívnych materiáloch.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková