AKTUALITA COVID-19

Voda je pre jachtárske tréningy opäť otvorená!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19, vydal nové opatrenia na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré sa okrem iných týkajú aj športových aktivít.

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa otvárajú vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

Podľa tohto opatrenia môžeme využívať vodu na tréningy jednoposádkových lodných tried.

Organizovanie súťaží zostáva naďalej zakázané a preto plánované preteky v termínovom kalendári SZJ sú na základe zákazu ministerstva školstva do odvolania zrušené.
https://www.minedu.sk/usmernenie-z-24-marca-2020-pre-oblast-sportu/

Činnosť klubov bude fungovať vo veľmi obmedzenom režime za dodržania prísnych, najmä hygienických pravidiel, a to:

• V priestoroch klubov nie je možné používať miestnoti, kde sa osoby stretávajú, alebo využívajú v krátkom časovom slede, to znamená šatne, sprchy, WC, spoločenské miestnosti, tie naďalej zostávajú uzavreté;

• Tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu;

• Skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov;

• Skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení;

• Pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového vybavenia;

• Je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom;

• Vstup a pobyt v areáli bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šatka, atď). Toto nariadenie prekrytia neplatí pri samotnom tréningu na vode;

• V areáli klubu bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk;

• Všetky osoby musia v areáli klubov, na brehu, či na vode dodržiavať medzi sebou dostatočnú vzdialenosť, minimálne 2 m;

• Návštevnosť areálu klubov za účelom tréningov musí spĺňať opatrenia o vzdialenosti a maximálne povoleného výskytu osôb na m2 (1 osoba na 25m2);

• Odporúčame, pokiaľ je to možné, aby prístup do lodenice a priestorov pre vytiahnuie lode, obhospodarovali iba vybrané osoby klubu, aby sa tak zamedzilo možnému šíreniu vírusu;

• Osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite;

• Po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok;

• Kluby sú povinné umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste.

Plné znenie nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tu: https://drive.google.com/file/d/1KFwp8gHQbkRzMCBnc7BSdvHyJGwy_K6x/view

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf

Prílohy :
1426_Voda je pre jachtarske treningy opat otvorena.docx

Informáciu vložil : Jakub Kaňuk  25.04.2020