VÝKLAD PRAVIDLA 42 – POHON

Verzia Máj 2017, PPJ 2017-2020

V prípade sporu o výklad je rozhodujúca pôvodná anglická verzia publikácie "Interpretations of Rule 42, Pohon". Pôvodný text je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke World Sailing:
http://www.sailing.org/raceofficials/rule42/index.php.
Preklad: Michal Jančina

Revízia: Dušan Vanický

Príklady Lodných tried, ktoré majú upravené pravidlo 42., stav k 1.4.2021

29er:

Triedové pravidlo C.1.1.b. Preteková komisia môže v zmysle Dodatku P povoliť pumpovanie, kývanie a posunovanie, ak je vietor silnejší ako 10 uzlov.

420:

Triedové pravidlo C.1.2.1.b. Preteková komisia môže v zmysle Dodatku P povoliť pumpovanie, kývanie a posunovanie, ak je vietor silnejší ako 13 uzlov.

Európa:

Triedové pravidlo 4.2. Preteková komisia môže v zmysle Dodatku P povoliť pumpovanie, kývanie a posunovanie, ak je vietor silnejší ako 13 uzlov.
.....pumpovanie, kývanie a posunovanie je povolené po štartovom znamení, s výnimkou križovania proti vetru

Finn:

Triedové pravidlo C.1.1. Preteková komisia môže v zmysle Dodatku P povoliť pumpovanie, kývanie a posunovanie, ak je vietor silnejší ako 10 uzlov.
... pumpovanie, kývanie a posunovanie je povolené po štartovom znamení, okrem prípadov, keď je správny smer lode ostro proti vetru, alebo vyššie.

Fireball:

Triedové pravidlo 25, ktoré sa uplatní len na národné a kontinentálne šampionáty a MS. Preteková komisia môže v zmysle Dodatku P povoliť pumpovanie, kývanie a posunovanie, ak je vietor silnejší ako 12 uzlov.
... pumpovanie, kývanie a posunovanie je povolené po štartovom znamení.

Vysvetlivky k prekladu:
• V texte prekladu je kvôli prehľadnosti červeným vyznačený text pravidla , ku ktorému sú následne uvedené interpretácie.
• Zmeny oproti verzii z r. 2017 sú podfarbené žltým a na kraji zvýraznené zvislou čiarou.

VÝKLAD PRAVIDLA 42 – POHON

Verzia Máj 2021, PPJ 2021-2024

Prirodzené kývanie (Backround rolling) je minimálny stupeň kývania spôsobený vlnami.

Pumpovanie telom (Body pumping) je pohyb plachty spôsobený pohybmi tela dnu a von alebo hore a dole.

Prelomenie plachty (Flick) je efekt spôsobený pohybom tela alebo pritiahnutia či povolenia plachty, ktoré je také prudké, že sa normálny tvar plachty zmení a takmer ihneď sa vráti na pôvodný tvar.

Pumpnutie plachtou (Pump) je jediné pritiahnutie plachty, ktoré nezodpovedá zmene vetra či vlnám.

Opakovaný (Repeated) znamená viac než raz v tom istom mieste na jednom úseku trate.

Kývnutie (Roll) je jeden cyklus priečneho pohybu lode, pri ktorom sa sťažeň nakloní do závetria a späť do návetria, či opačne.

Krútenie telom (Torquing) je opakovaný predozadný alebo rotačný pohyb tela.

Žltá oblasť (Yellow light area) je fráza, ktorá sa používa, keď nie je jasné, či je nejaká činnosť zakázaná. Nie je pravdepodobné, že sa bude protestovať na loď v žltej oblasti, ale môže sa. Ak sa činnosť opakuje, pravdepodobnosť protestu prudko stúpa.

42.1 ZÁKLADNÉ PRAVIDLO

Loď môže pretekať iba s použitím vetra a vody na zvýšenie, udržanie alebo zníženie svojej rýchlosti, s výnimkou prípadov povolených v pravidlách 42.3 alebo 45. Jej posádka môže upravovať nastavenia plachiet a trupu a vykonávať iné jachtárske činnosti, ale nesmie inak pohybovať telom, aby tým poháňala loď.

INTERPRETÁCIE

Basic 1       Činnosť neuvedená v pravidle 42.2, môže byť zakázaná pravidlom 42.1.

Basic 2        Technika pohybu, ktorá poháňa loď a nie je uvedená v pravidle 42.2 a nie je jednou z povolených činností predpisu 42.1, je zakázaná.

Basic 3       Činnosť zakázanú pravidlom 42.2 nemožno považovať za povolenú pravidlom 42.1.

Basic 4       Akákoľvek činnosť tela , ktorá zjavne poháňa loď (v akomkoľvek smere) a nie je povolená podľa pravidla 42.3, je zakázaná.

42.2 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sú zakázané tieto činnosti:

INTERPRETÁCIE

Basic 5       Činnosť uvedená v pravidle 42.2 je vždy zakázaná, aj keby nepoháňala loď  

42.2 Zakázané činnosti, a) pumpovanie

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sú zakázané tieto činnosti:
a) pumpovanie: opakované mávanie akoukoľvek plachtou pomocou priťahovania a popúšťania plachty alebo zvislými či priečnymi pohybmi tela;

INTERPRETÁCIE    (pumpovanie)

Pump 1       Mávanie je pohybovanie plachtou tam a späť bez vzťahu k zmenám vetra, poryvom alebo vlnám.

Pump 2       Priťahovanie a popúšťanie plachty ako reakcia na zmeny vetra, poryvy vetra alebo vlny je povolené, aj keď je opakované (pozri pravidlo 42.1)

Pump 3       S výnimkou uvedenou v pravidle 42.3(c), jedno pumpnutie môže byť zakázané podľa pravidla 42.1.

Pump 4       Prelomenie plachty, ktoré vzniklo náhlym zabrzdením uvoľnenej oťaže je povolené.

Pump 5       Jedno prelomenie plachty, spôsobené pumpovaním telom, alebo pumpnutie plachtou nepovolené pravidlom 42.3(c) je v žltej oblasti. Pohyb tela, ktorý nemá za následok prelomenie plachty, neporušuje pravidlo 42.2(a), ale môže porušovať iné časti pravidla 42.

Pump 6       Opakované prelomenia plachty spôsobené pumpovaním telom sú zakázané.

42.2 Zakázané činnosti, b) kývanie

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sa zakazujú tieto činnosti:
b) kývanie: opakované kývnutie lode vyvolané buď:
1) pohybom tela,
2) opakovaným nastavovaním plachiet alebo plutvy alebo
3) kormidlovaním;

INTERPRETÁCIE    (kývanie)

Rock 1        Kývnutie lode spôsobené poryvom či zhasnutím vetra, nasledované korekčným pohybom tela kvôli obnoveniu správneho trimu, je povolené podľa pravidla 42.1..

Rock 2       Jedno kývnutie, ktoré zreteľne nepoháňa loď, je povolené.

Rock 3        Prirodzené kývanie je povolené. Posádka lode nie je povinná toto kývanie zastaviť.

Rock 4        Zaujatie ľubovoľnej stálej pozície posádky alebo akékoľvek stále nastavenie plachiet či plutvy, aj v prípade zníženej stability, je povolené podľa pravidla 42.1 a nie je pravidlom 42.2(b) zakázané.

Rock 5        Jeden pohyb tela, bezprostredne nasledovaný opakovaným kývaním lode, je zakázaný.

42.2 Zakázané činnosti, c) posunovanie

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sa zakazujú tieto činnosti:
c) posunovanie: náhly prudký pohyb tela dopredu, prudko zastavený

INTERPRETÁCIE    (posunovanie)

Ooch 1       Krútenie telom kvôli predozadnému trimu lode v súlade s vlnami je povolené za predpokladu, že nemá za následok pumpovanie plachtami.

Ooch 1       Krútenie telom na hladkej vode je zakázané.

42.2 Zakázané činnosti, d) kvedlanie

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sa zakazujú tieto činnosti:
d) kvedlanie: opakovaný pohyb kormidlom, ktorý je buď silový, alebo poháňa loď vpred, alebo zabraňuje jej v cúvaní;

INTERPRETÁCIE    (kvedlanie)

Pozri interpretácie pravidla 42.3(d)

42.2 Zakázané činnosti, e) opakované obraty

Bez obmedzenia platnosti pravidla 42.1 sa zakazujú tieto činnosti:
e) opakované obraty proti vetru alebo prehodenia nesúvisiace so zmenami vetra alebo taktickými zámermi.

42.3 VÝNIMKY

42.3 Výnimky a)

a) Loďou sa smie kývnuť na uľahčenie kormidlovania.

INTERPRETÁCIE    (kývanie na uľahčenie kormidlovania)

Rock 6       Naklonenie do návetria pre uľahčenie odpadnutia a naklonenie do závetria pre uľahčenie vyostrenia sú povolené. Naklonenie lode musí byť v súlade s obracaním lode.

Rock 7       Opakované kývnutie, ktoré nie je v synchronizácii s vlnami, je kývanie zakázané pravidlom 42.2(b), hoci loď mení smer s každým kývnutím.

42.3 Výnimky b)

b) Posádka lode môže pohybovať telom, aby zväčšila kývanie, ktorým sa uľahčuje kormidlovanie lode počas obratu proti vetru alebo prehodenia za podmienky, že hneď po dokončení obratu proti vetru alebo prehodenia rýchlosť lode nie je väčšia, ako by bola bez obratu alebo prehodenia.

INTERPRETÁCIE    (kývanie počas obratu proti vetru alebo prehodenia)

Rock 8       Pohyby tela, ktoré zväčšujú kývnutie a spôsobia, že loď po obrate či prehodení plachtí rovnakou rýchlosťou, ako mala bezprostredne pred týmto manévrom, sú povolené.

Rock 9       Pri dokončovaní obratu či prehodenia je povolené nakloniť sťažeň do návetria.

Basic 6       Po obrate, keď je loď v novom smere ostro proti vetru, je pohyb, ktorý zjavne poháňa loď zakázaný podľa pravidla 42.1.

Basic 7       Keď rýchlosť lode zreteľne klesne po tom, ako zrýchlila po obrate či prehodení, a nie je zrejmá zmena sily či smeru vetra, výnimka podľa pravidla 42.3(b) neplatí a loď porušuje pravidlo 42.1

42.3 Výnimky c)

(c) Keď je možné surfovanie (prudké zrýchlenie dolu po prednej strane vlny), sklz alebo vznášanie na krídle (foiling)
(1) na začatie surfovania alebo sklzu sa každá plachta smie potiahnuť iba jedenkrát na každú vlnu alebo poryv vetra, alebo
(2) na začatie vznášania, (foilingu), sa smie každá plachta potiahnuť ľubovoľne veľakrát.

INTERPRETÁCIE    (surfovanie, sklz a vznášanie)

Pump 7       Jedno potiahnutie ktorejkoľvek plachty, vykonané ako pokus o surfovanie či sklz, keď sú podmienky pre surfovanie či sklz na hranici možnosti, je povolené, aj keď bol pokus neúspešný.

Pump 8       Ak loď zopakuje neúspešný pokus o sklz či surfovanie, je v žltej oblasti. Tretí neúspešný pokus v rade je zakázaný.

Pump 9       Každú plachtu možno potiahnuť v rôznom čase, ale iba tak, ako je povolené v pravidle 42.3(c)(1).

Pump 10       Na to, aby loď smela potiahnuť plachtu postačuje, ak podmienky pre surfovanie či sklz existujú v jej mieste.

Pump 11       Surfovanie či sklz môže byť možné pre niektoré lode, nie však pre iné. Toto môže byť zapríčinené napríklad miestnymi poryvmi alebo vlnami od motorovej lode. Taktiež ľahšie posádky môžu byť schopné surfovania či sklzu, zatiaľ čo ťažšie nie.

Pump 12       Výnimky podľa pravidla 42.3(c)(1) neplatia pre loď, ktorá už surfuje, alebo je v sklze.

42.3 Výnimky d)

(d) Keď je loď ostrejšie ako v smere ostro proti vetru a buď stojí, alebo sa hýbe pomaly, môže kvedlať, aby sa obrátila do smeru ostro proti vetru

INTERPRETÁCIE    (kvedlanie pre obracanie lode)

Scull 1       Za predpokladu, že je loď ostrejšie ako ostro proti vetru a zjavne mení smer na smer ostro proti vetru, opakované silné pohyby kormidla sú povolené, pokiaľ loď nie je v smere ostro proti vetru. Tieto pohyby sú povolené, aj keď loď získa rýchlosť. Loď smie kvedlať kvôli obracaniu na hociktorý smer ostro proti vetru.

Scull 2       Po tom, čo loď kvedlala do jedného smere, ďalšie bezprostredné kompenzujúce kvedlanie je zakázané.

Scull 3       Kvedlanie, ktorým sa kompenzuje vedenie lode pri vytláčaní plachty proti vetru, je zakázané.

42.3 Výnimky e) - i)

e) Ak je spira preklopená naopak, posádka smie pumpovať plachtou dovtedy, kým spira už nie je preklopená. Táto činnosť nie je povolená, ak to zjavne poháňa loď.

f) Loď môže znížiť svoju rýchlosť opakovanými pohybmi kormidla.

g) Akékoľvek spôsoby pohonu sa môžu používať na pomoc osobe alebo druhému plavidlu, ktoré je v nebezpečenstve.

h) Aby sa loď uvoľnila z plytčiny alebo po zrážke s iným plavidlom či objektom, loď môže použiť silu svojej posádky alebo posádky iného plavidla alebo akékoľvek zariadenie iné ako pohon motorom. Avšak použitie motoru môže byť povolené podľa pravidla 42.3(i).42.3 i)

i) Plachetné smernice môžu za určených okolností povoliť motorový pohon či iný spôsob pohonu za podmienky, že loď nezíska podstatnú výhodu v rozjazde.