DEFINÍCIE

Výrazy uvedené nižšie sú uvedené v texte vo formáte kurzívy, alebo v preambulách vo formáte tučnej kurzívy. Významy niektorých ďalších výrazov sú uvedené v Terminológii v Úvode.

Celkom vzadu a Celkom vpredu; Krytie     Loď je celkom vzadu od druhej, keď jej trup a výstroj v normálnej polohe sú za čiarou vedenou priečne najzadnejším bodom trupu a výstroja druhej lode v normálnej polohe. Druhá loď je celkom vpredu. Sú v krytí, ak žiadna z nich nie je celkom vzadu. Sú však tiež v krytí, ak loď medzi nimi je v krytí s obidvoma. Tieto výrazy platia vždy pre lode na vetre z rovnakého boku. Tieto výrazy platia pre lode na vetre z opačných bokov len vtedy, keď medzi nimi platí pravidlo 18, alebo keď obe lode plachtia pod väčším uhlom ako deväťdesiat stupňov od skutočného vetra.

Dávať prednosť     Loď dáva prednosť lodi s právom plavby,
   (a)   ak loď s právom plavby môže plachtiť svojím smerom bez toho, aby musela vykonávať vyhýbacie manévre, a
   (b)   ak sú lode v krytí a loď s právom plavby môže meniť smer na obe strany bez toho, aby okamžite nastal dotyk.

Dokončenie     Loď dokončuje keď akákoľvek časť jej trupu po odštartovaní pretne cieľovú čiaru z traťovej strany. Avšak nedokončila, ak po pretnutí cieľovej čiary.
   (a)    vykonáva trest podľa pravidla 44.2,
   (b)   (b) opravuje chybu pri preplachtení trate, ktorú urobila na čiare, alebo
   (b)   (c) pokračuje v preplachtení trate.

Dosahovať      Loď dosahuje značku keď je v postavení, že môže prejsť v jej návetrí a minúť ju požadovaným bokom bez zmeny boku na vetre.

Konflikt záujmov      Osoba je v konflikte záujmov, ak
   (a)    môže získať alebo stratiť výsledkom rozhodnutia, na ktorom sa podieľa,
   (b)    sa oprávnene javí, že má osobný či finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť jej schopnosť byť nezaujatou, alebo
   (c)    má úzky osobný záujem na rozhodnutí.

Krytie      pozri Celkom vzadu a Celkom vpredu; Krytie.

Miesto    Priestor, ktorý za daných podmienok potrebuje loď, aby mohla okamžite manévrovať podľa správneho jachtárskeho spôsobu, vrátane priestoru na plnenie jej povinností podľa pravidiel Časti 2 a pravidla 31.

Miesto pri značke      Miesto pre loď, aby mohla minúť značku požadovaným bokom. Taktiež zahŕňa
   (a)   miesto na plachtenie ku značke, ak jej správny smer je plachtiť k nej, a tiež
   (b)   miesto na oboplávanie či minutieznačky, potrebné na preplachtenie trate bez dotyku značky.
Avšak miesto pri značke pre loď nezahŕňa miesto na obrat, iba ak by bola v krytí v návetrí a na vnútornej strane lode, ktorá jej musí dávať miesto pri značke, a loď by po svojom obrate dosahovala značku.

Na vetre, sprava alebo zľava      Loď je na vetre, sprava alebo zľava, podľa jej náveterného boku.

Návetrie      pozri Závetrie a návetrie.

Odklad      Odložená rozjazda je posunutá ešte pred jej plánovaným štartom, ale môže sa odštartovať či zrušiť neskôr.

Okruh      Priestor okolo značky vo vzdialenosti troch dĺžok trupu tej lode, ktorá je k nej bližšie. Loď je v okruhu ak je v okruhu akákoľvek časť jej trupu.

Podporná osoba Akákoľvek osoba, ktorá

    (a) poskytuje alebo môže poskytnúť pretekárovi fyzickú podporu alebo radu, vrátane ktoréhokoľvek inštruktora, trénera, manažéra, člena tímu, lekára, záchranára a akejkoľvek osoby, ktorá s pretekárom spolupracuje, stará sa oňho alebo mu pomáha pri súťaži, alebo ho pripravuje na súťaž;

    (b) je rodičom alebo opatrovníkom pretekára.

Pravidlá

   (a)    Pravidlá v tejto publikácii vrátane Definícií, Znamení pretekov, Úvodu, preambúl a pravidiel príslušných Dodatkov, ale nie nadpisy;

   (b)    Smernice World Sailing, ktorým World Sailing udelil štatút pravidla a ktoré sú zverejnené na stránke World Sailing;

   (c)    predpisy národného zväzu, pokiaľ neboli zmenené rozpisom pretekov alebo plachetnými smernicami v zhode s predpismi národného zväzu podľa pravidla 88.2., ak také sú;

   (d)    triedové pravidlá (pre loď pretekajúcu podľa handicapového alebo ratingového systému sú pravidlá daného systému „triedovými pravidlami“);

   (e)    rozpis pretekov;

   (f)    plachetné smernice;

   (g)    a akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré riadia preteky.

Prekážka      Objekt, ktorý loď nemôže minúť bez podstatnej zmeny smeru, keby plachtila priamo k nemu a bola jednu dĺžku svojho trupu od neho. Objekt, ktorý možno bezpečne minúť len jedným bokom, a objekt, priestor či línia takto označené v plachetných smerniciach sú tiež prekážkami. Avšak loď, ktorá preteká, nie je prekážkou pre druhé lode, pokiaľ sa od nich nepožaduje, aby jej dávali prednosť, alebo ak platí pravidlo 22, aby sa jej vyhýbali. Voľne plávajúce plavidlo vrátane pretekajúcej lode nie je nikdy súvislou prekážkou.

Preplachtenie trate      Loď preplachtí trať, ak pásik, ktorý znázorňuje jej stopu od času, keď sa začína približovať ku štartovej čiare z jej predštartovej strany, aby štartovala, až pokým nedokončí, keď sa zatiahnutím napne,

   (a)    míňa každú značku trate danej rozjazdy požadovaným bokom v správnom poradí,

   (b)    dotýka sa každej značky, ktorú plachetné smernice požadujú oboplávať, a

   (c)    prechádza medzi značkami brány v smere trate od predchádzajúcej značky.

Pretekanie      Loď preteká od svojho prípravného znamenia, kým nedokončí a opustí cieľovú čiaru a značky alebo vzdá, alebo kým preteková komisia dá znamenie všeobecného odvolania, odkladu či zrušenia.

Protest      Obvinenie podľa pravidla 61.2 loďou, pretekovou komisiou, technickou komisiou, alebo protestnou komisiou, že loď porušila pravidlo.

Správny smer      Smer, ktorý by si loď zvolila na preplachtenie trate a dokončenie čo možno najskôr v neprítomnosti iných lodí uvedených v pravidle, ktoré používa tento pojem. Loď nemá správny smer pred svojím štartovým znamením.

Strana      Stranou na rokovaní je:
    (a)    na rokovaní o proteste: protestujúci, protestovaný;
   (b)   pri na rokovaní o žiadosti o nápravu: loď žiadajúca o nápravu alebo pre ktorú sa žiada náprava; loď, pre ktorú je zvolané rokovanie pre zváženie nápravy podľa pravidla 60.3(b); preteková komisia konajúca podľa pravidla 60.2(b); technická komisia konajúca podľa pravidla 60.4(b);
   (c)    Na rokovaní o žiadosti o nápravu podľa pravidla 62.1(a): orgán obvinený z údajného nesprávneho konania či zanedbania;
   (d)    osoba obvinená z porušenia pravidla 69.1(a); osoba, ktorá predkladá obvinenie podľa pravidla 69.2(e)(1);
   (e)    podporná osoba, pre rokovanie podľa pravidla 60.3(d) alebo 69; akákoľvek loď podporovaná touto osobou; osoba poverená prednesením obvinenia podľa pravidla 60.3(d).
Avšak protestná komisia nikdy nie je stranou.

Štartovanie      Loď štartuje, keď potom, čo jej trup bol celý na predštartovej strane štartovej čiary pri alebo po svojom štartovom znamení, a potom čo vyhovela pravidlu 30.1, ak toto platí, pretne akoukoľvek časťou svojho trupu štartovú čiaru z predštartovej strany na traťovú stranu.

Závetrie a návetrie      Záveterný bok lode je bok lode odvrátený od vetra, alebo bok lode, ktorý takým bol, keď je loď priamo proti vetru. Keď však loď plachtí zadným lemom vpred alebo priamo po vetre, jej záveterný bok je bok, na ktorom má hlavnú plachtu. Druhý bok je náveterný bok. Ak sú dve lode na vetre z rovnakých bokov v krytí, loď, ktorá je na záveternom boku druhej lode je záveterná loď. Druhá loď je náveterná. Druhá loď je náveterná.

Značka      Predmet, pre ktorý vyžadujú plachetné smernice, aby ho loď míňala určeným bokom, plavidlo pretekovej komisie, obklopené splavnou vodou, ktoré vymedzuje štartovú alebo cieľovú čiaru, a predmet zámerne pripojený k tomu predmetu či plavidlu. Avšak kotevné lano nie je súčasťou značky.

Zrušenie      Rozjazda, ktorú preteková alebo protestná komisia zruší je neplatná, ale môže sa uskutočniť znovu.

zavrieť okno