Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Informat��vne materi��ly 
Názov : ziadost o vyplatu nahrady za stratu casu 
Súbor : ziadost.docx