Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Informat��vne materi��ly 
Názov : WS ziadost 
Súbor : WS ziadost.pdf